Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” oraz dla innych osób związanych ze Spółdzielnią.

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ich przetwarzania.

 1. Czym jest RODO?

  RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Prócz RODO w polskich przepisach prawa występują inne przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Między innymi jest to Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nie oznacza to, że tylko te dwa akty prawne dotyczą danych osobowych. w innych ustawach mogą występować również informacje na temat tego jak należy przetwarzać dane osobowe np. kodeks pracy – dane pracownika.Poniżej zamieściliśmy odnośnik do strony, na której można znaleźć treści obowiązujących aktów prawnych:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp
 2. Definicja danych osobowych.

  Dane osobowe zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.Podsumowując, dane osobowe są to wszystkie informacje (dane) o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

 3. Definicja przetwarzania danych osobowych.

  Przetwarzanie zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 4. Administrator danych osobowych.

  Administratorzgodnie z RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

  Informacja o Administratorze:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” z siedzibą w Gdańsku (80-460) przy ul. Pilotów 3, tel: 58 556 95 31, e-mail: sekretariat@smmlyniec.pl.

 5. Inspektor ochrony danych osobowych.

  Informacja o inspektorze:Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” Karol Mielewski, ul. Pilotów 3. 80-460 Gdańsk, nr telefonu: 58 556 95 31, e-mail: inspektorodo@smmlyniec.pl

 6. Cele przetwarzania danych osobowych.

  Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, na podstawie prawnej: Statutu Spółdzielni „Mieszkaniowej”, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.Jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną podpisującą umowę ze Spółdzielnią celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie realizacja zadań określonych w umowie.

  Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem Spółdzielni Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie przepisów prawa pracy.

  Jeśli podstawą prawną przetwarzania przez Spółdzielnię Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych to Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach określonych w treści zgody.

 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych.

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umów powierzenia przetwarzania.

  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 8. Okres, przez który dane są przetwarzane.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa obligującymi Administratora do przetwarzania danych.Jeśli Spółdzielnia podpisała z Panem/Panią umowę to Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

  Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem Spółdzielni to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

  Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane przez okres trwania tej zgody. Jeśli zgoda zostanie wycofana, dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 9. Prawa osoby, której dane przetwarzamy.

  Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie (UE) zgodnie z art. 51 RODO. w Polsce na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych ustanowiono organem nadzorczym Urząd Ochrony Danych Osobowych.Poniżej zamieściliśmy odnośnik do strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

  https://uodo.gov.pl/pl

 10. Cofnięcie zgody.

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Wymogi podania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych przez Pana/Panią może być wymogiem ustawowym – oznacza to, że podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa.Podanie danych osobowych przez Pana/Panią może być niezbędne do realizacji umowy.

  Podanie danych osobowych przez Pana/Panią może być dobrowolne – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE OSIEDLA:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z monitoringiem jest art. 6 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interes ten polega na zwiększeniu bezpieczeństwa osób, ich mienia oraz mienia Spółdzielni znajdującego się w obszarze objętym kamerami.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane z zapisu monitoringu przechowywane są przez 7 dni. Po upływie tego okresu dane z zapisu monitoringu wizyjnego są trwale usuwane.

Osoby przebywające na obszarze objętym monitoringiem oraz podmioty publiczne, tj. Sąd, Policja, Prokuratura mogą zwrócić się do Spółdzielni w celu sprawdzenia czy ewentualne zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring oraz złożenia wniosku o zabezpieczenie danych.

Zasady funkcjonowania monitoringu na terenie Spółdzielni opisane są w Regulaminie Monitoringu Wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.

Brakuje informacji? – Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za poświęcony czas. Jeżeli na stronie nie udało się Tobie znaleźć potrzebnych informacji lub możemy Ci w jakikolwiek sposób pomóc, kliknij poniżej i daj nam znać.

Strefa Mieszkańca

Informacje z życia Spółdzielni, dokumenty oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e-BOK

Uzyskaj dostęp do dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni, lub sprawdź swoje saldo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Dom Kultury

Wszystkie aktualne informacje i nadchodzące wydarzenia w temacie życia społeczności Spółdzielni „Młyniec”.