Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
 6. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. Uchwalanie zmian Statutu,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub innych organizacji oraz wystąpienia z nich, a także upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. Wybór delegatów na Zjazd Związku lub innych organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
 11. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 12. Uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 13. Uchwalanie zasad wynagradzania członków Spółdzielni, wybranych przez Radę Nadzorczą spoza jej grona do komisji problemowych Rady Nadzorczej na daną kadencję.

Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.

W dniu 28.06.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.   

Informacja z Walnego Zgromadzenia S.M. “MŁYNIEC”  zwołanego w dniu 28.06.2023 r.

 

Podjęte uchwały

Zaloguj się do e-BOK, aby uzyskać dostęp do dokumentów przeznaczonych wyłącznie dla członków Spółdzielni.

Brakuje informacji? – Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za poświęcony czas. Jeżeli na stronie nie udało się Tobie znaleźć potrzebnych informacji lub możemy Ci w jakikolwiek sposób pomóc, kliknij poniżej i daj nam znać.

Strefa Mieszkańca

Informacje z życia Spółdzielni, dokumenty oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

e-BOK

Uzyskaj dostęp do dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni, lub sprawdź swoje saldo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Dom Kultury

Wszystkie aktualne informacje i nadchodzące wydarzenia w temacie życia społeczności Spółdzielni „Młyniec”.